Bilgi Teknolojilerinde Hizmet Yönetimi Sunumu

4.5.Kapasite Yönetimi

■ Kapasite yönetimi, hizmet ömrü boyunca uzanan bir süreçtir. 

■ Kapasite yönetimi hizmet stratejisinde desteklenir; burada kararlar ve iş gereksinimlerinin analizi ve müşteri sonuçları iş etkinliği, hizmet hatları (LOS Lines of Services) ve hizmet seçeneklerinin kalıplarının gelişimini etkiler.

■ Böylelikle kapasiteyi talebe göre ayarlamak için gerekli tahmini ve süregelen kapasite göstergelerini sağlar

■ Kapasite yönetimi, hem servis hem de kaynaklarla ilgili kapasite ve performansla ilgili tüm konularda bir odak noktası ve yönetim noktası sağlar

■ Bir hizmet gerekli kapasite ve performans seviyelerini sağlamıyorsa, işletme o hizmetten beklenen değeri yaşamayacaktır.

■ Kapasite ve performans olmadan hizmetin kullanımına erişilemez. 

Bilgi Teknolojilerinde Hizmet Yönetimi Sunumu

4.5.Kapasite Yönetimi
4.5.1.Amaçlar ve Hedefler

Kapasite yönetim sürecinin amacı, BT hizmetlerinin ve BT altyapısının kapasitesi ile performansa ilişkin gereksinimlerini uygun maliyetli ve zamanında karşılamasını sağlamaktır. 

Kapasite yönetiminin hedefleri ayrıca aşağıda açıklanmıştır:
■ İşletmenin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını yansıtan, uygun ve güncel bir kapasite planı üretmek ve sürdürmek

■ Tüm kapasite ve performansla ilgili konularda işin ve BT’nin diğer tüm alanlarına tavsiye ve rehberlik sunmak

■ Her iki hizmetin ve kaynağın performans ve kapasitesini yönetmek suretiyle, hizmet performansının başarılarının üzerinde anlaşmaya varılan hedeflerin tümünü sağladığından emin olmak

■ Performans ve kapasiteyle ilgili olayların ve sorunların tanılanması ve çözülmesine yardımcı olmak

■ Tüm değişikliklerin kapasite planı üzerindeki etkisini ayrıca tüm hizmetlerin ve kaynakların performans ve kapasitesini değerlendirmek

■ Proaktif ölçümleri hizmetin ve performansın arttırılması için kullanmak ve böylelikle maliyetin düşürülmesini sağlamak

Bilgi Teknolojilerinde Hizmet Yönetimi Sunumu

4.5.Kapasite Yönetimi
4.5.2.Kapsam

Kapasite yönetimi  kapsamı şunları içermektedir:

■   Kapasite yönetimi BT hizmetini sunmak için gereken tüm kaynakları değerlendirir ve kısa, orta ve uzun vadeli iş gereksinimleri için planlar yapar.

■ Genel olarak, insan kaynakları yönetimi, bir servis masası personelinin aynı kapasite yönetimi tekniklerini kullanmasına rağmen, bir hat yönetimi sorumluluğundadır. Bu nedenle insan kaynakları planlaması, personel seviyeleri, beceri seviyeleri ve kapasite seviyeleri kapasite yönetimi kapsamına dahil edilmelidir.

■ Kapasite yönetimi süreci tüm BT performans ve kapasite sorunlarının odak noktası olmalıdır. Süreç, tüm BT teknolojisi bileşenleri ve ortamları için hem donanım hem de yazılım teknolojisi alanlarını kapsamalıdır.

■ Performans, kullanım ve iş akışıyla iş etkinliklerinin kalıplarını izleme

BT hizmetleri ve destek altyapısı, çevresel, veri ve uygulama bileşenleri ile hizmet ve bileşen kapasitesi ve performansı üzerine düzenli ve geçici raporların hazırlanması

Bilgi Teknolojilerinde Hizmet Yönetimi 

4.5.Kapasite Yönetimi
4.5.2.Kapsam

■ Mevcut BT kaynaklarının en verimli şekilde kullanılması için ayarlama faaliyetleri üstlenilmesi

■ Müşterinin BT kaynakları için kabul ettiği mevcut ve gelecekteki talepleri anlama ve gelecekteki gereksinimler için tahminler üretme

■ Bilişim hizmetleri ve talep yönetimi süreçleri için finansal yönetimle bağlantılı olarak talebin etkilenmesi

■ Hizmet sağlayıcının SLA‘(Hizmet Seviye Anlaşması)larda tanımlanan ve bu kapakları kapsayan kalitede hizmet vermeye devam etmesini sağlayan bir kapasite planı hazırlanması

■ Hizmet portföyünde ve SLR‘(Hizmet Seviyesi Gereklilikleri)lerde tanımlanan gelecekteki hizmet düzeylerini karşılamak için yeterli bir planlama süresi

Hizmet veya parça kapasitesi veya performansıyla ilişkili herhangi bir olay ve problemin tanımlanması ve çözülmesinde yardımcı olma

Bilgi Teknolojilerinde Hizmet Yönetimi Sunumu

4.5.Kapasite Yönetimi
4.5.2.Kapsam

■ Hizmetin veya bileşen performansının proaktif olarak iyileştirilmesi, maliyeti haklı gösterebilir ve işletmenin ihtiyaçlarını karşılar.

■ Kapasite yönetimi ayrıca, yeni hizmetlerin ve teknolojilerin sunulması için potansiyelin varmı yokmu sorusuna cevap olmasını da içerir. Yeni teknolojinin anlaşılması ve uygunsa, müşterinin ihtiyaç duyduğu hizmetlerin yenilenmesi ve sunulması için kullanılması gerekir.

■ Kapasite yönetimi, bir organizasyon içindeki servis stratejisi ve planlama süreçleriyle yakın, iki yönlü bir ilişkiye sahiptir. Düzenli olarak, bir organizasyonun uzun vadeli stratejisi, iş planlarının güncellenmesinde kullanılır. 

■ Kapasite yönetimi, bilgi işlem donanımı ve yazılımı sağlayanlar tarafından geliştirilen en yeni fikirler, eğilimler ve teknolojiler hakkında bilgi sağlayarak işin ve BT’nin kısa, orta ve uzun vadeli planlarını anlamalıdır.

Bilgi Teknolojilerinde Hizmet Yönetimi Sunumu

4.5.Kapasite Yönetimi
4.5.2.Kapsam

■ Kapasite yönetimi, BT kaynaklarının SLA’lar ve OLA(Operasyonel Seviye Anlaşmaları)s’larda kabul edildikleri ve belgelendiği şekilde, işletmenin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarına uygun bir şekilde tutarlı bir hizmet düzeyi sunmak üzere planlandığı ve planlandığından sorumludur. İş ve planları ile bağlantılı olarak, kapasite yönetimi, iş planını desteklemek için ihtiyaç duyulan BT kaynaklarını ve fonlamasını ve bu masrafın maliyet gerekçelendirmesini özetleyen bir kapasite planı hazırlar

Bilgi Teknolojilerinde Hizmet Yönetimi Sunumu

4.5.Kapasite Yönetimi
4.5.3.İşletmeye Sağlayacağı Değerler

İyi yürütülen bir kapasite yönetimi süreci aşağıdakilere göre işe yarayacaktır:

■ Kapasite ve performansla ilişkili olayları ve sorunları azaltmaya yardımcı olarak iş gereksinimlerine yönelik BT hizmetlerinin performansını ve kullanılabilirliğini geliştirmek

■ Gerekli kapasitenin ve performansın sağlanmasının en uygun maliyetle sağlanması

■ Kapasite ve performansa bağlı tüm hizmet seviyelerinin karşılanmasını sağlayarak, müşteri memnuniyetini ve kullanıcı verimliliğini artırmaya katkıda bulunmak

■ Etkin ve etkin tasarımın desteklenmesi ve proaktif kapasite yönetimi faaliyetleri yoluyla yeni veya değiştirilmiş hizmetlerin geçişinin sağlanması

■ İş ihtiyaç ve planlarının sağlıklı bir şekilde anlaşılmasına dayanan ileriye dönük bir kapasite planının kullanılması yoluyla kapasite ile ilgili bütçelemenin güvenilirliğinin artırılması

■ İşletmenin kapasite yönetiminde yeşil teknolojileri ve teknikleri kullanarak çevreye karşı sorumlu bir stratejiyi izleyebilme becerisinin geliştirilmesi.

Bilgi Teknolojilerinde Hizmet Yönetimi Sunumu

4.5.Kapasite Yönetimi
4.5.4 Politikalar, ilkeler ve temel kavramlar

■ Kapasite yönetimi, BT hizmetlerinin ve sistemlerinin kapasitesinin ve performansının, işin değişen mutabık kalınan taleplerini en uygun maliyetli ve zamanında karşılamasını sağlar. 

Kapasite yönetimi aslında dengeleyici bir eylemdir:

■ Gerekli kaynaklara karşı maliyetlerin dengelenmesi. Satın alınan işlem kapasitesinin, iş gereksinimi açısından maliyet açısından haklı kılınmasını ve bu kaynakların en verimli şekilde kullanılmasına ihtiyaç duyulmasını sağlamanız gerekir.

■ Talebe karşı arzın dengelenmesi Bilgiye erişebilen BT işleme gücünün, hem bugün hem de gelecekte işletme tarafından karşılanan taleplerle eşleştirilmesini sağlamak için ihtiyaç var. Belirli bir kaynağa olan talebi yönetmek veya etkilenmek de gerekebilir.

Bilgi Teknolojilerinde Hizmet Yönetimi Sunumu

4.5.Kapasite Yönetimi
4.5.4.1 Politikalar

■ Kapasite yönetimi için itici güç kuruluşun iş gereksinimleri olmalı ve SLA’lar ve OLA’lar ile uyumlu olarak hizmet seviyeleri sağlamak için gerekli kaynakları planlamalıdır. 

Kapasite yönetimi, aşağıdakileri içeren toplam BT ve iş ortamını anlamalıdır:

■ Hizmet portföyü üzerinden gelecekteki iş planları ve gereksinimleri

■ SLA’lar ve standart çalışma usulleri ile hizmet hedefleri ve mevcut IT servis operasyonu

■ Bilişim teknolojisinin tüm alanları, kapasitesi ve performansı, altyapı, veri, çevre ve uygulamalar da dahil olmak üzere.

Bütün bunları anlamak, kapasite yönetiminin, hizmetlerin mevcut ve gelecekteki tüm kapasite ve performans özelliklerinin uygun maliyetle sağlanmasını sağlayacaktır.

Bilgi Teknolojilerinde Hizmet Yönetimi Sunumu

4.5.Kapasite Yönetimi
4.5.4.2 Karmaşıklığın planlanması ve yönetimi

■ Geniş çaplı dağıtılmış BT altyapılarının kapasitesinin yönetilmesi, özellikle BT kapasitesi ve gerekli finansal yatırım giderek arttığında karmaşık ve zorlayıcı bir görevdir. Bu nedenle, büyümeyi planlamak daha mantıklıdır.

■ Kapasite yönetimi, kurumların güvenle karar vermelerini sağlamak için, bileşenlerin mevcut ve planlanan kaynak kullanımıyla ilgili gerekli bilgileri sağlar:

–  Hangi bileşenleri yükseltmek gerektiği (yani daha fazla bellek, daha hızlı depolama aygıtları, daha hızlı işlemciler, daha fazla bant genişliği)

–  Ne zaman yükseltileceksiniz 

–  Yükseltmenin ne kadara mal olacağı – Kapasite yönetiminin öngörme ve planlama unsurları, planlanan yatırımın sağlanmasıyla birlikte bütçe ömrüne girer.

Bilgi Teknolojilerinde Hizmet Yönetimi Sunumu

4.5.Kapasite Yönetimi
4.5.4.2 Karmaşıklığın planlanması ve yönetimi

Diğer süreçlerin birçoğu, kapasite yönetimi sürecinden kendilerine herhangi bir bilgi girilmemesi durumunda daha az etkili olur. Örneğin:

■ Değişiklik yönetimi herhangi bir değişikliğin mevcut kapasite üzerindeki etkisini doğru bir şekilde değerlendirebilir mi?

■ Yeni bir hizmet uygulandığında, SLM işlemi yeni hizmetin SLR(service level requirements, Hizmet seviyesi gereksinimleri)’lerine ulaşılabilir olduğundan ve mevcut hizmetlerin SLA(service level aggrement, hizmet düzeyi anlaşması)’larından etkilenmeyeceğinden emin olabilir mi?

■ Sorun yönetimi işlemi, performansın düşük olmasından kaynaklanan olayların temelini teşhis edebilir mi?

■ BT hizmet devamlılığı süreci, anahtar iş süreçlerinin kapasite ihtiyaçlarını doğru bir şekilde belirleyebilir mi?

Bilgi Teknolojilerinde Hizmet Yönetimi Sunumu

4.5.Kapasite Yönetimi
4.5.4.2 Karmaşıklığın planlanması ve yönetimi

Kapasite yönetimi, doğru bir şekilde gerçekleştirildiğinde, iş olaylarını ve etkilerini çoğu kez gerçekleşmeden önce tahmin edebilen ileriye dönük süreçlerden biridir. 

Toplam kapasite yönetimi süreci, BT kaynaklarını ve kapasitesini sürekli olarak değişen iş gereksinimlerine ve gereksinimlerine uygun maliyetle eşleştirmeye çalışıyor. Bu, mevcut kaynakların ayarlanması (veya ‘optimizasyonu’) ve gelecekteki kaynakların etkili bir şekilde tahmin edilmesi ve planlanması gerektiğini gerektirir.

Kapasite yönetiminin kilit faaliyetlerinden biri, mevcut kaynak kullanım ve hizmet performans düzeylerini belgeleyen ve servis stratejisini ve planlarını değerlendirdikten sonra gelecek BT ​​ihtiyaçlarını karşılayacak BT hizmetlerini destekleyecek gelecekteki ihtiyaçlarını öngören bir plan oluşturmaktır. 

Servis sağlayıcı, bir kapasite planının üretimi ve bakımı için önceden tanımlanmış aralıklar oluşturmalıdır. 

Bilgi Teknolojilerinde Hizmet Yönetimi Sunumu

4.5.Kapasite Yönetimi
4.5.4.3 Kapasite yönetimi alt süreçleri 


Kapasite yönetimi son derece teknik, karmaşık ve zorlayıcı bir süreçtir ve sonuçların elde edilmesi için üç alt süreç gerektirir: iş kapasitesi yönetimi, hizmet kapasitesi yönetimi ve bileşen kapasite yönetimi. 

İş kapasitesi yönetimi

İş kapasitesi yönetimi alt-işlemi, iş ihtiyaçlarını ve planlarını hizmet ve BT altyapısı gereksinimlerine çevirerek BT ​​hizmetlerinin gelecekteki iş gereksinimlerinin zamanında ölçülmesi, tasarlanması, planlanması ve uygulanmasını sağlar. Bu, gelecekteki gereksinimleri eğilim, tahmin, model veya tahmin için çeşitli hizmetler ve kaynaklardan mevcut kaynak kullanımıyla ilgili mevcut verileri kullanarak başarılabilir. Gelecekteki gereklilikler, yeni süreçleri ve hizmet gereksinimlerini, değişiklikleri, geliştirmeleri ve mevcut hizmetlerin büyümesini ayrıntılandıran hizmet stratejisi ve hizmet portföyünden gelmektedir.

Bilgi Teknolojilerinde Hizmet Yönetimi Sunumu

4.5.Kapasite Yönetimi
4.5.4.3 Kapasite yönetimi alt süreçleri 

Hizmet kapasitesi yönetimi 

Hizmet kapasitesi yönetimi alt işlemi, canlı, operasyonel IT hizmetlerinin kullanımı ve iş yüklerinin uçtan-uca performans ve kapasitesinin yönetimi, denetimi ve tahmini üzerine odaklanmaktadır. SLA’lardaki ve SLR’lerdeki hizmet hedeflerinde ayrıntılı olarak açıklanan tüm hizmetlerin performansının izlenip ölçülmesini ve toplanan verilerin kaydedilmesini, analiz edilmesini ve raporlanmasını sağlar. Tüm hizmetlerin yerine getirilmesinin, üzerinde anlaşmaya varılan iş hedeflerini sağladığından emin olmak için, gerektiğinde proaktif ve reaktif eylem başlatılmalıdır. 

Bilgi Teknolojilerinde Hizmet Yönetimi Sunumu

4.5.Kapasite Yönetimi
4.5.4.3 Kapasite yönetimi alt süreçleri 

Bileşen kapasitesi yönetimi 

Bileşen kapasitesi yönetimi alt-işlemi, BT teknolojisi bileşenlerinin performansını, kullanımını ve kapasitesini yönetmek, denetlemek ve öngörmek üzerine odaklanmaktadır.

Sınırlı kaynağı olan BT altyapısı içindeki tüm bileşenlerin izlenip ölçülmesini ve toplanan verilerin kaydedilmesini, analiz edilmesini ve raporlanmasını sağlar. Yine, hizmet hedeflerinin, bileşen kullanımı veya performansı tarafından ihlal edildiği veya tehdit edildiği durumların hızlı bir şekilde tanımlanmasını ve potansiyel etkilerini azaltmak veya önlemek için uygun maliyetli eylemler gerçekleştirilmesini sağlamak için mümkün olan her durumda, tüm bileşenleri yönetmek için otomatik eşikler uygulanmalıdır. 

Bilgi Teknolojilerinde Hizmet Yönetimi Sunumu

4.5.Kapasite Yönetimi
4.5.4.3 Kapasite yönetimi alt süreçleri 

Kapasite yönetimi tarafından kullanılan araçlar kuruluşun yönetim mimarisine uygun olmalı ve BT sistemlerinin yönetimi ve BT süreçlerinin otomasyonu için kullanılan diğer araçlar ile entegre olmalı. Hizmet operasyonundaki izleme ve kontrol faaliyetleri, kapasite yönetimi için bilgileri desteklemek ve analiz etmek için araçlar için iyi bir temel sağlayacaktır. BT operasyon yönetimi işlevi ve ağ yönetimi ve sunucu yönetimi gibi teknik yönetim departmanları günlük bilgilere dayanan görevlerini yerine getirebilir, sürece performans bilgisi sağlayarak kapasite yönetim sürecine katılabilir.

Bilgi Teknolojilerinde Hizmet Yönetimi Sunumu

4.5.Kapasite Yönetimi
4.5.5. Süreç faaliyetleri, yöntemleri ve teknikleri

Kapasite yönetiminde bazı faaliyetler Süreci reaktif (geleneksel yaklaşım olaylar olunca incelenir,) diğerleri proaktiftir (olaylara önceden tedbirler almak ve müdahalelerde bulunmak).

Kapasite yönetiminin proaktif faaliyetleri aşağıdaki başlıkları Içermelidir:

■ Performans sorunlarını, oluşmadan önce gerekli önlemleri alarak önceden öne çıkarma

■ Güncel bileşen kullanımının trendlerini üretme ve yükseltme ve geliştirme planlamasında eğilim ve eşikler kullanarak gelecekteki gereksinimleri tahmin etme

■ Bilinen BT hizmetindeki değişiklikleri (hizmet emeklilikleri dahil) modellemek ve yönlendirmek ve uygun altyapının mevcut olduğundan emin olmak için BT altyapısının ve uygulamalarının servis ve bileşenleri için yapılması gereken değişiklikleri belirlemek

■ SLA’ların ve hizmet hedeflerinin ihlali veya performans sorunları oluşmadan önce yükseltmelerin bütçelendirilmesi, planlanması ve uygulanmasının sağlanması

■ Maliyet neresi olursa olsun servis performansını aktif olarak geliştirmek istemektedir

Bilgi Teknolojilerinde Hizmet Yönetimi Sunumu

4.5.Kapasite Yönetimi
4.5.5. Süreç faaliyetleri, yöntemleri ve teknikleri

Kapasite yönetiminin reaktif etkinlikleri aşağıdaki gibidir:

■ Hem servislerin hem de bileşenlerin mevcut performansını izleme, ölçme, raporlama ve gözden geçirme

■ Kapasiteye ilişkin tüm “eşik” olaylara tepki vermek ve düzeltici eylemi başlatmak

■ Belli başlı performans sorunlarına tepki vermek ve yardımcı olmak. Örneğin, servis masası, zayıf performanslı olayları, onları çözmek için kapasite yönetimi teknikleri kullanacak teknoloji yönetimine yönlendirir.


Not:

Kapasite yönetiminin proaktif ve tahmini etkinlikleri ne kadar başarılıysa, kapasite yönetiminin reaktif etkinlikleri için daha az ihtiyaç olacaktır.

Bilgi Teknolojilerinde Hizmet Yönetimi Sunumu

4.5.Kapasite Yönetimi
4.5.5.1. İş kapasitesi yönetimi

■ İş kapasitesi yönetimi alt-işleminin temel amacı, BT hizmetleri için gelecekteki iş gereksinimlerinin (müşteri sonuçları) dikkate alınması ve anlaşılmasını ve herhangi bir yeni veya değişen hizmetlerin desteklenmesi için yeterli BT kapasitesinin planlanmış ve uygulanabilir olmasını sağlamaktır. 

Kapasite yönetiminin tüm stratejik, planlama ve tasarım faaliyetlerine dahil edilmesi, mümkün olan en kısa sürede her bir etkinlik içerisinde yer alması gerekir, örneğin:

■ Hizmet stratejisinin geliştirilmesine yardımcı olma ve destekleme

■ BT stratejileri ve politikalarının gözden geçirilmesi ve geliştirilmesine katılım

■ Teknoloji mimarilerinin gözden geçirilmesi ve geliştirilmesine katılım.

Önemli Not:

Kapasite yönetimi, müşteri kabulünden hemen önce ve operasyonel kabulden hemen önce kutudaki son dakika ‘işaretleme’ olmamalıdır.

Bilgi Teknolojilerinde Hizmet Yönetimi Sunumu

4.5.Kapasite Yönetimi
4.5.5.1. İş kapasitesi yönetimi

Hizmet düzeyi şartlarını kabul etmede yardımcı olur;

Kapasite yönetimi SLM’ye, müşterilerin kapasite ve performans gereksinimlerini, gerekli servis / sistem yanıt süreleri, beklenen çıktı, kullanım şekilleri ve kullanıcı hacmi açısından anlamada yardımcı olmalıdır. 

Hizmet yapılandırmasını tasarlayın, temin edin veya değiştirin

Kapasite yönetimi, yeni veya değişen hizmetlerin tasarımında yer almalı ve performansın ve / veya kapasitenin faktör olduğu donanım ve yazılımın tedarik edilmesi için tavsiyelerde bulunmalıdır.

Hizmet düzeyi sözleşmelerini doğrulama 

SLA, beklenen hizmet çıktılarına ve performans gereksinimlerine ilişkin ayrıntıları içermelidir. Kapasite yönetimi, SLM’ye, izlenebilen ve servis tasarımının temel alındığı ulaşılabilir hedefler konusunda tavsiyede bulunur.

Bilgi Teknolojilerinde Hizmet Yönetimi Sunumu

4.5.Kapasite Yönetimi
4.5.5.1. İş kapasitesi yönetimi

Destek hizmet düzeyi anlaşması görüşmesi 

Akıllı teknikler sonuçları, hizmet performans yeteneklerinin doğruluğunu sağlar. SLM’nin bu bulgulara dayanarak SLA’ları yeniden müzakere etmesine ihtiyaç duyulabilir. Kapasite yönetimi, potansiyel çözüm önerileri ve maliyet bilgileri ile yeniden müzakerelerin yapılması gerektiğinde SLM’ye destek sağlar.

Kontrol ve Uygulama

Servis ve kaynak kapasitesindeki tüm değişiklikler, değişiklik, serbest bırakma, konfigürasyon ve proje yönetimi gibi tüm BT süreçlerini takip etmeli ve tüm değişikliklerde doğru kontrol ve koordinasyon derecesinin sağlanmasını ve herhangi bir yeni veya değişiklik bileşeninin

Bilgi Teknolojilerinde Hizmet Yönetimi Sunumu

4.5.Kapasite Yönetimi
4.5.5.2. Hizmet kapasitesi yönetimi 

Hizmet kapasitesi yönetimi alt-işleminin asıl amacı, BT hizmetlerini, kaynak kullanımını, çalışma düzenlerini, zirvelerini ve diplerini tanımlamak ve anlamak ve hizmetlerin kendi SLA hedeflerini, yani BT hizmetlerinin gerekli görüldüğünde gerçekleştirilmesini sağlamak. Bu alt süreçte, üzerinde anlaşmaya varılan SLA’larda veya SLR’lerde bulunan hedefler tarafından belirlendiği üzere, hizmet performansını yönetmeye odaklanılmaktadır.

Hizmet kapasitesi yönetimi alt işlemi, hizmetlerin üzerinde anlaşmaya varılan kapasite servis hedeflerini karşıladığını garantiler. İzlenen hizmet, normal hizmet düzeylerinin kurulabileceği eğilimleri belirleyebilen veriler sağlar. Bu seviyelerle düzenli izleme ve karşılaştırma yoluyla istisna koşulları tanımlanabilir, tanımlanabilir ve raporlanabilir. Dolayısıyla, kapasite yönetimi SLM’ye herhangi bir hizmet ihlali ya da eksik olanları bildirir.

Bilgi Teknolojilerinde Hizmet Yönetimi Sunumu

4.5.Kapasite Yönetimi
4.5.5.3. Bileşen Kapasitesi Yönetimi

Bileşen kapasite yönetiminin asıl amacı, altyapı, çevre, veri ve uygulamalar da dahil olmak üzere BT hizmetlerini desteklemek için kullanılan teknoloji içindeki her bir bileşenin performansını, kapasitesini ve kullanımını belirlemek ve anlamaktır. Bu, kabul edilen hizmet seviyelerini elde etmek ve sürdürmek için mevcut donanım ve yazılım kaynaklarının en iyi şekilde kullanılmasını sağlar.

Bu alt süreç, işlemciler, bellek, diskler, ağ bant genişliği, ağ bağlantıları vb. Gibi bileşenlerle ilgilidir. Dolayısıyla kaynak kullanımıyla ilgili bilgi sürekli olarak toplanmalıdır. Monitörler, tek tek donanım ve yazılım bileşenleri üzerine kurulmalı ve daha sonra, biriken ve belirli bir süre boyunca saklanan gerekli verileri toplamak üzere yapılandırılmalıdır. Bu, genellikle hizmet işlemi dahilinde izleme ve kontrol yoluyla gerçekleştirilen bir faaliyettir. Bu alt süreçte, bileşen kapasite yönetimine doğrudan geribildirim uygulanmalıdır.

Bilgi Teknolojilerinde Hizmet Yönetimi Sunumu

4.5.Kapasite Yönetimi
4.5.5.4. Tasarımla İlgili Faaliyetler

Kapasite yönetiminin üç alt süreçleri, yeni teknolojilerin kullanılmasından ve hizmetlerimize ve altyapıya esneklik kazandırılmasından faydalanabilir. Bu faaliyetlerin her ikisi de doğrudan doğruya bileşen kapasite yönetimi ile ilişkilendirilmiş olarak görülse de hizmet kapasitesi yönetimi ve işletme kapasitesi yönetimine de uygulanabilir. Kuruluşlar, bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde olabildiğince proaktif olmayı arzulamalıdır. Yeni teknolojinin kullanılması Bu, yeni teknikleri ve yeni teknolojiyi anlamayı ve işi desteklemek ve geliştirmeleri yenilemek için nasıl kullanılabileceğini içerir.

Kuruluşun bağımlı olduğu BT hizmetlerinin sağlanması ve desteğini iyileştirmek için yeni teknolojiler kullanmak uygun olabilir. Bu bilgi, mesleki literatürü (dergi ve basın makaleleri) inceleyerek ve aşağıdaki konularda toplanarak toplanabilir:

■ Donanım ve yazılım tedarikçileri tarafından yapılan tanıtım seminerleri

■ Potansiyel donanım ve yazılım tedarikçilerinin kullanıcı grup toplantıları

■ Kapasite yönetiminde yer alan diğer BT uzmanları için kullanıcı grubu toplantıları.

Bilgi Teknolojilerinde Hizmet Yönetimi Sunumu

4.5.Kapasite Yönetimi
4.5.5.5. Kapasite Yönetiminin Devam Eden Faaliyetleri

Bu bölümde açıklanan faaliyetler, kapasite yönetiminin alt süreçlerini desteklemek için gereklidir ve bu faaliyetler hem tepkisel olarak hem de proaktif olarak yapılabilir.

Alt süreçler arasındaki ana farklar, izlenen ve toplanan verilere ve verilerin analiz edildiği perspektife dayanmaktadır. 

Örneğin, işlemciler, diskler ve ağ bağlantıları gibi altyapıdaki tek tek bileşenlerin kullanım düzeyi, bileşen kapasite yönetiminde ilgidir, 

buna karşın işlem toplamı oranları ve tüm hizmetin yanıt süreleri hizmet kapasitesiyle ilgilidir yönetimi. 

İş kapasitesi yönetimi için çevrimiçi hizmet için işlem aktarım hızlarının, örneğin alınan satış faturaları veya alınan siparişler gibi iş hacimlerine dönüştürülmesi gerekir. 

Kapasite yönetiminin önündeki en büyük zorluk, işin talepleri ve gereklilikleri ile iş yükü arasındaki ilişkiyi anlamak ve bunları hizmet ve kaynak iş yükleri ve kullanımları üzerindeki etkisi ve etkileri açısından yorumlayabilmektir. 

Bilgi Teknolojilerinde Hizmet Yönetimi Sunumu

4.5.Kapasite Yönetimi
4.5.5.5. Kapasite Yönetiminin Devam Eden Faaliyetleri

İzleme

Monitörler, belirli işletim sistemleri, donanım yapılandırmaları, uygulamalar vb. Için özel olmalıdır. Monitörlerin belirli bir bileşen veya hizmet için kapasite yönetimi süreci için gereken tüm verileri toplayabilmeleri önemlidir. Tipik olarak izlenen veriler şunları içerir:

■ İşlemci kullanımı

■ Bellek kullanımı

■ İşlem türü başına yüzde işlemci

■ G / Ç oranları (fiziksel ve arabellek) ve cihaz kullanımı

■ Kuyruk uzunlukları

■ Disk kullanımı

■ İşlem oranları

■ Yanıt süreleri

■ Toplu süre

■ Veritabanı kullanımı

■ Dizin kullanımı

■ Saldırı oranları

■ Eşzamanlı kullanıcı numaraları

■ Ağ trafiği.

Bilgi Teknolojilerinde Hizmet Yönetimi Sunumu

  1. İş hayatında Kapasite Yönetimiyle İlgili Karşılaştırma

İş kapasitesi Yönetimi

İşlerimizi ölçmek için çeşitli ölçme sistemleri kullanmaktayız ancak benim gördüğüm genel sıkıntı buradan alınan verilerin ilgi görmediği ve okunmadığıdır. Günlük yaptığım işlerle alakalı haftalık olarak IT Help Desk raporları yöneticilerimize mail olarak gitmektedir ancak bu verilerle alakalı performans değerlendirmeleri en çok bildirim yapılan konularla ilgili düzeltme işlemleri , önleyici faaliyetler konusunda pek ilgi ve alaka bulunmamaktadır. 

İzleme

Özellikle tüm donanım aygıtlarını, veritabanlarını, network performansını, dış saldırıları izlerken ayrı ayrı sistemler kullanmaktayız buda izlemeyi zorlaştırmakta ve hantallaştırmaktadır. Tüm izlemeyi tek bir portal üzerinden yapabileceğim sistemlere bütçe ayrılmamaktadır. Sonuç olarak aktif takip anında bildirim imkanları kısıtlı olmaktadır.

Bilgi Teknolojilerinde Hizmet Yönetimi Sunumu

  1. İş hayatında Kapasite Yönetimiyle İlgili Karşılaştırma

Servis Yönetimi

Kullandığımız serverların disaster yapısı sadece firma içinde bulunmaktadır. Bütçe kısıtlarından dolayı firma dışındaki bir disaster yapısı bulunmamaktadır.  Bunu en kısa sürede gündeme alıp farklı bir coğrafyada bir disaster yapısı mutlaka kurulması gerekicektir.

Hizmet Yönetimi

Kullanıcılarımızın tüm talepleri acil başlığıyla gelmektedir. Kullanıcılar yaşadıkları problemler ile alakalı hiçbir çözüm uygulaması uygulamadan case açıyor veya telefona sarılmakta. Kullanıcılara yaşadıkları problemlerde ne yapabileceklerini anlatmak adına eğitim verilebilir. Böylelikle çoğu case daha açılmadan sorun çözülmüş olup hizmet yönetiminin iş yükü azalır.