Author: nikolatesla

TURBO C  PROGRAMLAMAYA GİRİŞ 

Program: Belirli bir amaca yönelik olarak bilgisayarda yerine getirilmesi istenen sıralı işlemler için yazılmış kodlardır.  Veri: Bilgisayara girilen işlenmemiş bilgilerdir.  Programlama Dilleri  1­) Makine Dili:Makine tarafından hiçbir değişikliğe uğratılmadan kullanılabilen dillerdir.  0 CMP AC AH 1 2­) Sembolik Diller:Sembollerle yazılan programlama dilleridir.Bu sembollerin makine tarafından anlaşılması için makine diline çevrilmesi gerekir.  a) Alt Düzey Programlama Dilleri:Makine diline çok yakındır.Yazılan programlar küçük bir çevirme ile Maine diline çevrilmektedir.(Assembler)  b) Üst Düzey Programlama Dilleri:Bilgisayar kullanıcısının kolaylıkla yazabildiği makine diline mutlaka çevrilmesi gereken dillerdir.(Fortran,Pascal,Basic… ) Derleyiciler(Compiler):Üst düzey dil kodlarını makine diline çeviren program.  C Programlama Dilinin Temelleri 1­ Program fonksiyon ve değişkenlerden oluşur. 2­ Bir fonksiyon deyimlerden oluşur.(Deyim:Bilgisayara yapacağını anlatan komut öğesidir.) 3­ Değişkenler ise programın çalışma süresince kullanılan değerleri alır. 4­ C programları main() fonksiyonu ile başlar ve main() fonksiyonu ile biter. 5­ Programda tüm fonksiyonlar, main() fonksiyonunun içinde çağrıldıkları zaman kullanılırlar. 6­ Program satırlarında deyimlerden sonra ; kullanılır. 7­ Bir program editörde yazıldıktan sonra kaydedildiğinde .c uzantısını alır. 8­ programda tüm fonksiyonlar { ile başlar } ile biter.  Main() Ana fonksiyon { Fonksiyona başlama printf(“ C Programlama Dili”) ; Deyim bitişi } Fonksiyon bitişi 9­ Printf komutunda değişkenler yazdırılken uygun kontrol karakterleri ile kullanılmaktadır. 10­ Scanf fonksiyonunda rakamsal değerler okuturken değişken adının önüne & işareti konulmalıdır.  Veri Türleri, Oparatörler ve Değişkenler Program içerisinde değişken ve sabitler veri türünde tanımladıktan sonra kullanılırlar.  Veri Türleri; a)char b)int c)float d)double  a) char: Lokal...

Read More

NİZAMİ-Yİ ARUZİ

Nizâmî-yi Arûzî olarak bilinen Ebû’l-Hasan Ahmed b. Ömer b. Ali-yi Semerkandî, VI/XII. yüzyıl şair ve yazarlarındandır. Onun ya­şam öykü­sünü ‘Avfî, tam bir özet şeklinde zikretmiş ve onun şiirlerin­den pek de bir letafet görülme­yen birkaç beyit aktarmıştır. Nizâmî, şiir noktasında kendi­sinin üstün bir ma­kamda olduğunu söylüyor ise de onun şiirde gerektiği oranda bir başarısı yoktur. Ya da bu dalda bilgili bir üstat ise de Allah ver­gisi zevkten geniş bir payı yoktur. Oysa ne­sirde büyük bir üstattır ve ister sanatlı ve süslü nesirde ister fasih ve akıcı mürsel nesirde olsun beceri ve başarı göstermiştir. Çehâr Makâle adlı eseri, içinde tarihsel yanlışlıklar çok görülse de Farsça eserlerin güzelliklerinden olup bu dildeki en güzel nesir örneklerindendir.  Ni­zâmî-yi Arûzî, derin bir bilgi sahibi olduğu ede­biyata ilave olarak tıp ve astronomi biliminde de beceri sahibiydi. Şenseblerden Gûrlu meliklerin hizmetinde yaşamış ve kendi­sinin açıkla­dı­ğına göre, uzun yıllarını, bu padişahları övmeğe ayırmış, kitabını da Gûrluların meşhur padişahı Melik Şemseddîn Muhammed b. Fahreddîn-i Mes‘ûd’un yeğeni Ebû’l-Hasan Husameddîn Ali b. Fahreddîn-i Mes‘ûd adına yazmıştır. Nizâmî-yi Arûzî’nin yaşamı konusunda elde yeterli bir bilgi yoktur. Ga­liba V/XI. yüzyıl sonlarında Semerkant’ta doğmuş ve genç­liğinin bir bölümünü do­ğum yeri Semerkant’ta ilim kazanmakla uğra­şarak geçirmiş­tir. Daha sonra 504-506/1110-1112 yılları arasında Ho­râsân’a gitti. Zira 504/1110 yılında Semerkant’ta Rûdekî hakkında bilgiler elde etti ve 506/1112 yılında Belh’te Ömer Hayyâm’ın huzu­runda bulundu, 510/1110 yılında Tus’a bağlı Turûk’ta Mu‘izzî’nin hu­zurunda bulundu ve şiirini ona sundu. Aynı dönemde galiba...

Read More

BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDE ALTYAPI VE İŞLETME MALİYETLERİNİ DÜŞÜRME YÖNTEMLERİ VE UYGULAMALARI

            Bu sunum T.C Haliç Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans tezi olaraka hazırlanan “BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDE ALTYAPI VE İŞLETME MALİYETLERİNİ DÜŞÜRME YÖNTEMLERİ VE UYGULAMALARI” adlı tez çalışmasından faydalanılarak hazırlanmıştır. Detaylı bilgi ve iletişim için lütfen mail atınız. Tezi hazırlarken bilgiye ulaşabilmek için neler çektiğimi bir ben birde Allah bilir. Bu sebeple paylaşımın önemini bilirim. Saygılarımla         volkanavsar@volkanavsar.com Unutmayın bilgi paylaştıkça...

Read More

TÜRKİYEDE ETİKET SEKTÖRÜ VE STOK KONTROLDE KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

    TÜRKİYEDE ETİKET SEKTÖRÜ VE STOK KONTROLDE KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA   RAPOR   Hazırlayan Volkan AVŞAR       İstanbul – 2017       TÜRKİYEDE ETİKET SEKTÖRÜ VE STOK KONTROLDE KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA   RAPOR   Hazırlayan Volkan AVŞAR     İstanbul – 2017   ÖNSÖZ   Ülkemizde hemen hemen tüm sektörlerde çeşitli stok yönetimi uygulamaları uygulanmaktadır. Bu uygulamaların temel dayanağı her bir stok materyalini adresleme ve kayıt altına alınması temelinde inşa edilmektedir. Etiket sektörüde bu adresleme için ürünler  ve teknolojiler üretir. Yaptığımız bu çalışma ile etiket sektörünün ülkemizdeki gelişiminden, kullandığı teknolojilere ve son olarak bir araştırma ile stok yönetiminde etiketleme kullanımı amacı ve faydalarını inceleyip sonuçları ortaya koymaya çalışacağız.   İstanbul, 2017      Volkan AVŞAR     İÇİNDEKİLER   Sayfa No.   KISALTMALAR II TABLOLAR III ŞEKİLLER IV ÖZET V ABSTRACT VI 1. GİRİŞ 1 2.ETİKET SEKTÖRÜ 3   2.1. Etiket Nedir? 3 2.2. Etiketin Katmanları 5 2.2.1. Üst Yüzey 5 2.2.2. Tutkal 5 2.2.3. Silikon 6 2.2.4. Taşıyıcı 6 2.3. Etiketin Tarihçesi 7 2.4. Etiketin Kullanım Alanları 9 3.ETİKET SEKTÖRÜNDE KULLANILAN TEKNOLOJİLER 133.1.Kalıp İçi Etiketleme Teknolojisi 13 3.2 Tazelik Ölçen Etiketler 15 3.3 RFID Etiketler 17 3.3.1 RFID Etiketlerin Kullanım Alanları 17 3.3.2 RFID Teknolojisinin Avantajları 18 3.3.3 RFID ve İnsan Sağlığı 194. RFID ETİKET ÜRETİM SÜRECİ 214.1 RFID Etiket Üretimi 21 4.1.1 Üretim Sipariş Talebinin İşleme Alınması 21 4.1.2 Sipariş Talebinin Üretim Bandına...

Read More

Exchange 1 TRY

USD
USD
8.3141
8.3016
AUD
AUD
6.5637
6.5245
DKK
DKK
1.3623
1.3592
EUR
EUR
10.1060
10.0909
GBP
GBP
11.7681
11.7504
CHF
CHF
9.2362
9.2224
SEK
SEK
1.0038
1.0015
CAD
CAD
6.8954
6.8693
KWD
KWD
28.1665
27.7502
NOK
NOK
1.0107
1.0084
SAR
SAR
2.2302
2.2136
JPY
JPY
7.6765
7.6474
BGN
BGN
-
5.1881
RON
RON
-
2.0594
RUB
RUB
-
0.1128
IRR
IRR
-
0.0199
CNY
CNY
-
1.2993
PKR
PKR
-
0.0548
QAR
QAR
-
2.2927